WCAG คืออะไร

WCAG คืออะไร

WCAG คืออะไร W3C ได้ทำการกำหนดแนวทางเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งในประเทศต่างๆ พยายามผลักดันแนวทางนี้กันอย่างเต็มที่ WCAG 2.0 เป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อให้สังคม Online...

แนวทาง WCAG จะเอื้อต่อผู้พิการ/ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ

แนวทาง WCAG จะเอื้อต่อผู้พิการ/ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ

Web Accessibility หากเว็บไซต์เป็นเว็บ ที่ทำตามแนวทาง WCAG จะเอื้อต่อผู้พิการ / ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็น Visual กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย Motor / Mobility...

เกณฑ์ความสำเร็จ ทางด้าน Web Accessibility (Success Criteria)

เกณฑ์ความสำเร็จ ทางด้าน Web Accessibility (Success Criteria)

เกณฑ์ความสำเร็จ ทางด้าน Web Accessibility ระดับ A คือ เว็บไซต์พอจะเข้าถึงได้ (พอใช้) ระดับ AA คือ เว็บไซต์เข้าถึงได้ ลดอุปสรรค ในการเข้าถึงลงไป (ดี) ระดับ AAA คือ เว็บไซต์มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับดีมาก...

Web Accessibility คืออะไร

Web Accessibility คืออะไร

Web Accessibility คืออะไร เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ หรือ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ W3C ได้กำหนดให้เรื่อง Web Accessibility เป็นหัวใจสำคัญของเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน...

บทความเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ กับ มาตราฐาน New Cyberspace

หากพูดถึงวิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ด้วยความรวดเร็ว เป็นอัตราเร่ง โดยในการเปลี่ยนแปลงนี้ ก่อให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้คนทั้งในด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และในด้านต่าง ๆ...

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้

ผมไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับ ผมหมายถึงเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้ จริง ๆ บทความนี้ตั้งใจจะเขียนให้เห็นว่าเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้เป็นอย่างไร และมีผลอย่างไรบ้าง ? ขอเริ่มต้นด้วยนิยามก่อนครับ

เทคนิคการทำ Web Accessibility ใน 10 ขั้นตอน

เทคนิคการทำ Web Accessibility ใน 10 ขั้นตอน

Web Accessibility ก็คือการทำเว็บให้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงได้ คือ เข้าใช้งานได้ โดยไม่มีอุปสรรค เป็นศาสตร์การออกแบบที่เป็นสากล หรือที่เรียกว่า Universal Design บางคนอาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยะสถาปัตย์ ขั้นตอนการทำเว็บไซต์...

ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ เข้าถึงไม่ได้ (Not Accessible)

Tips : ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ เข้าถึงไม่ได้ (Not Accessible)

ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ เข้าถึงไม่ได้ (Not Accessible) วาง Layout เว็บไซต์ด้วย Tag <TABLE> ใช้การตกแต่งประกอบ เช่น <FONT>, <CENTER>, <B>, <U>, <I>เป็นต้น ไม่ต้องกำหนด...

10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility

Tips : 10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility ตอนที่ 2/2

Web Accessibility ก็คือการทำเว็บให้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงได้ คือ เข้าใช้งานได้ โดยไม่มีอุปสรรค เป็นศาสตร์การออกแบบที่เป็นสากล หรือที่เรียกว่า Universal Design บางคนอาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยะสถาปัตย์ ขั้นตอนการทำเว็บไซต์...

10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility

Tips : 10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility ตอนที่ 1/2

Web Accessibility ก็คือการทำเว็บให้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงได้ คือ เข้าใช้งานได้ โดยไม่มีอุปสรรค เป็นศาสตร์การออกแบบที่เป็นสากล หรือที่เรียกว่า Universal Design บางคนอาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยะสถาปัตย์ ขั้นตอนการทำเว็บไซต์...

หลักการของ WCAG 2.0

Tips : หลักการของ WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

หลักการของ WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) ประกอบด้วยหลักการทั้ง 4 หลักการ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เข้าถึงได้ คือ สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) สามารถใช้งานได้ (Operable) สามารถเข้าใจได้ (...

ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility

Tips : ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility

ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility เว็บที่เป็น “Web Accessibility” จะได้ประโยชน์ทำให้ทุกๆ คน เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ อย่างเท่าเทียมกัน

Pages