เข้าใจกับข้อความทดแทน (Alternate Text)

Tips : Text Alternative

Text Alternative เป็นข้อความที่จะทดแทน เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ ได้แก่ รูปภาพ กราฟ applet หรือ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหานั้น ๆ ไปเป็นข้อความได้ โดย ผู้พิการ จะสามารถใช้ข้อความนั้นร่วมกับ Assistive...

Web Accessibility เป็นการลดอุปสรรค ต่อการเข้าถึง

Tips : Web Accessibility เป็นการลดอุปสรรค ต่อการเข้าถึง

Web Accessibility เป็นการลดอุปสรรค ต่อการเข้าถึง จากสมการที่ว่า “ความบกพร่อง” + “อุปสรรค” = “ความพิการ” จะเห็นได้ว่า หากเรา ลด อุปสรรค ลงไป ความบกพร่อง ก็จะไม่เป็น ความพิการ ดังนั้น Web Accessibility...

เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0

Tips : เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0

เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0 WCAG 2.0 ได้กำหนดเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของเว็บไซต์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ A ,AA และ AAA

คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ? ผู้พิการทางสายตา จำนวนมากใช้ คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยโปแกรมช่วย ได้แก่ Screen Reader และ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง เพื่อใช้อ่าน/เข้าถึงเว็บไซต์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ครับ ดังนั้น...

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

Tips : แนวทาง WCAG 2.0

WCAG คืออะไร ? WCAG มาจากคำว่า Web Content Accessibility Guidelines ครับ หรือ แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ โดยการเข้าถึงได้ ทางด้านเนื้อหา ก็หมายถึง สามารถใช้งานเว็บไซต์ หากเปรียบ เว็บไซต์เป็นอาคาร WCAG...

Content, Web Authoring และ Assistive Technology

Tips : Web Accessibility กับ 3 ผสาน

Web Accessibility กับ พลัง 3 ผสาน เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันด้วย ICT การทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) เว็บไซต์นั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบด้วยกัน ก็คือ

Pages