เกณฑ์ความสำเร็จ ทางด้าน Web Accessibility (Success Criteria)
เกณฑ์ความสำเร็จ ทางด้าน Web Accessibility
  • ระดับ A คือ เว็บไซต์พอจะเข้าถึงได้ (พอใช้)
  • ระดับ AA คือ เว็บไซต์เข้าถึงได้ ลดอุปสรรค ในการเข้าถึงลงไป (ดี)
  • ระดับ AAA คือ เว็บไซต์มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับดีมาก ต่อการเข้าถึง (ดีมาก)
Reference : http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/conformance.html
  • Level A: For Level A conformance (the minimum level of conformance), the Web page satisfies all the Level A Success Criteria, or a conforming alternate version is provided.
  • Level AA: For Level AA conformance, the Web page satisfies all the Level A and Level AA Success Criteria, or a Level AA conforming alternate version is provided.
  • Level AAA: For Level AAA conformance, the Web page satisfies all the Level A, Level AA and Level AAA Success Criteria, or a Level AAA conforming alternate version is provided
Date: 
Tuesday, 2 July 2013