การตรวจสอบ

ตรวจสอบอย่างละเอียดตามมาตรฐาน WCAG 2.0  โดยเครื่องมืออัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน(ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้สูงอายุ คนพิการ)

การออกใบรับรอง

ออกใบรับรองตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA และ AAA ให้กับเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบ ว่าทุกๆ ข้อมูลบนเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน