แนวทาง WCAG จะเอื้อต่อผู้พิการ/ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ
Web Accessibility หากเว็บไซต์เป็นเว็บ ที่ทำตามแนวทาง WCAG จะเอื้อต่อผู้พิการ / ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • กลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็น Visual
  • กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย Motor / Mobility
  • ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย Auditory
  • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องภาพกระพริบ / สีฉูดฉาด Seizures
  • ผู้บกพร่องด้านความรู้ความเข้าใจ Cognitive / Intellectual
Date: 
Tuesday, 2 July 2013