Color Contrast
ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) นั้น ได้กำหนด ให้มีหลักเกณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ในเรื่องของ  ค่าการตัดกันของสีของตัวอักษรในเว็บไซต์ (Color Contrast) โดยจะต้องมีไม่น้อยกว่า 4.5:1 หรือ 3:1 สำหรับ ตัวอักษรตัวใหญ่ ตามเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ AA

เพราะผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่สายตาเลือนราง หรือ ผู้สูงอายุ ย่อมมีปัญหาในการแยกแยะข้อความ และ พื้นหลังไม่ได้หากค่าการตัดกันไม่เพียงพอ ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตราฐาน W3C จึงมีเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยด้านหนึ่งทางด้าน Web Accessibility
Date: 
Friday, 1 January 2016