หลายเว็บไซต์ไม่ได้ออกแบบรองรับการใช้งานด้วย Keyboard ซึ่งเป็นข้อกำหนดหนึ่งของ WCAG 2.0 ดังนั้น จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของคนหลายกลุ่ม เช่น ผู้ที่ไม่สามารถใช้งาน Mouse ได้ ดังนั้น การทดสอบด้านหนึ่งคือการตรวจสอบโดยลองใช้ Keyboard เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

Date: 
Friday, 1 January 2016