มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Thailand Government Web Site Standard)

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หรือ Government Web Site Standard เป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ภาครัฐของประเทศไทย มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากล และจะเป็นการยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากลต่อไป โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรจะมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice) โดยมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐนี้ จัดทำโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน) (http://www.ega.or.th) ตามหลักการที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ทั่วถึง เท่าเทียม และธรรมาภิบาล”
 
มาตรฐานประกอบด้วย 
ด้านเนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Contents)
ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ควรมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้บริการกับประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ข้อมูลพื้นฐาน
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  • ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เว็บลิงค์
  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
  • ข้อมูลการบริการ
  • แบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลดได้ (Download Formats)
  • คลังความรู้
  • คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
  • ผังเว็บไซต์ (Site map)
 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
  • ถาม-ตอบ (Q&A)
  • ระบบสืบค้นข้อมูล (Search)
  • ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
  • แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)
 3. การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Service)
  • การลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online)
  • e-Forms / Online Forms
  • ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Service)
  • การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service)

คุณลักษณะที่ควรมีเรื่องหนึ่ง คือ ข้อกำหนดมาตรฐาน
 
ข้อกำหนดมาตรฐาน

 • เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium: W3C) คณะริเริ่มดำเนินการทำให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative: WAI) ตามข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ เอ (A)
 • สำหรับประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารได้มีการจัดทำรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเกณฑ์มาตรฐานฉบับภาษาไทยขึ้น ภายใต้ชื่อ “Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010 (TWCAG 2010)”
 • เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดของ W3C สำหรับ HyperText Markup Language (HTML) อย่างน้อย HTML 4.01
 • หากเว็บไซต์ใช้ Cascading Style Sheets (CSS) ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดของ W3C สำหรับ CSS ระดับ 1

Download
ดาวน์โหลด ไฟล์ได้ที่นี่ หรือ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/888/
ดาวน์โหลด TWCAG 2010 ได้ที่นี่ หรือ http://www.equitable-society.com/downloadFile/file000024.doc
 
Thaiwebaccessibility.com เราพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ให้กับหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทย และพัฒนาตามแนวทาง WCAG 2.0 ตั้งแต่ระดับ A จนถึงระดับสูงสุด AAA
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน W3C, WCAG 2.0, มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ, ISO 24500 สอบถามได้ที่ โทร 022194304-5 ต่อ 103 โทรสาร 022194306 Email: [email protected]  หรือ เว็บไซต์ www.Thaiwebaccessibility.com

Date: 
Friday, 1 January 2016