ตัวอย่างการพัฒนา Web Accessibility ว่าด้วยเรื่อง Label
เพื่อให้การเข้าถึงเป็นไปได้อย่างถูกต้อง การใส่ใจในรายละเอียดก็เป็นเรื่องสำหรับ เช่น การนำเอา Label ไปใช้กับ TextBox หรือ CheckBox ก็ต้องมีการอ้างอิง โดยใช้ attribute for ดังแสดงในตัวอย่าง

ใช้ label เพื่อผูกกับ TextBox หรือ CheckBox หรือ ListBox 

<p>โปรดระบุเพศ</p>
<input type="radio" name="sex" value="m" id="male">
<label for="male">Male</label></input>
<input type="radio" name="sex" value="f" id="female">
<label for="female">Female</label></input>
Date: 
Tuesday, 2 July 2013