User Experience คือประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราตั้งแต่ต้นจนจบ

UX คืออะไร

User eXperience หรือที่เรียกว่า UX คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) การเข้าถึง (Accessibility) ต่อ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา โดยมุ่งที่ผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

โดยในทาง IT มักจะหลายถึงประสบการณ์ ของผู้ใช้งาน (User) ต่อการใช้งานระบบต่อ User Interface (UI) ที่ UX Designer ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะหมายความถึงความง่าย ความยากในการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) การเข้าถึง (Accessibility) ต่อ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา ที่อาจจะเป็นรูปแบบของ Web Site, Web Application หรือ Apps เป็นต้น

UX Design คืออะไร

User Experience Design (UXD) เป็นการกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาทั้งในด้านของการใช้งาน (Usability) และ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้งาน และรวมถึงประสบการณ์ต่อฟังก์ชั่นการใช้งาน การออกแบบอีกด้วย ซึ่งความสำคัญของ UX Design ก็คือคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สิ่งที่ผู้ใช้ (User) ได้รับ และร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราว (Story) ที่เรียกว่า "User Experience" หรือ UX นั่นเอง ซึ่งอาจจะมีทั้งด้านลบและด้านลบ ก็ได้

นักออกแบบ UX หรือที่เรียกว่า UX Designer เป็นคนที่จะต้องออกแบบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (User) ต่อการใช้งานระบบ ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้มีความรู้สึก ได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้งานระบบของเรา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

ซึ่งในการออกแบบ UX นั้น เราจำเป็นจะต้องมีคำถามต่อการใช้งานทั้ง Why, What และ How ของการใช้งาน ซึ่งมักจะเริ่มต้นที่ How ว่าจะใช้งานอย่างไร วิธีใดที่จะให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี และ What และ Why ซึ่งจะสัมพันธ์กับการออกแบบด้านหน้าตา (User Interface หรือ UI) ด้านฟังก์ชั่น (Function) การเข้าถึง (Accessibility) ของผู้ใช้เข้าด้วยกัน

มิติของ UX Design

  • Visual Design
  • Interaction Design
  • Usability
  • Accessibility

ตัวอย่างของการออกแบบเชิง UX ของเว็บไซต์ หรือ Apps

  • Visual Design คือ การออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ อะไรที่จะต้องเห็นก่อน เห็นทีหลัง
  • Interaction Design คือ รูปแบบการตอบสนองต่อการใช้งาน เช่น ลิงค์ หรือ การเลื่อนหน้าจอ เป็นต้น
  • Usability คือ การใช้งานได้ง่าย เช่น สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สับสน ไม่ซับซ้อน ชัดเจน เป็นต้น
  • Accessibility คือการรองรับการเข้าถึงได้อย่างดี เช่น สีชัดเจน มีคำอธิบาย หากใช้งานผิดพลาด เป็นไปตามมาตรฐาน WCAG เป็นต้น

บทสรุปของ UX

User Experience หรือ UX เป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบในทุกๆ ด้าน อันจะประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ทั้ง Visual Design, Interaction Design, Usability, Accessibility เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานของเราได้อย่าง เข้าถึงได้ มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน และมีความสุขในการใช้งาน ระบบ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการออกแบบ UXD (User Experience Design)
Date: 
Friday, 6 April 2018