ความหมายของ Web Accessibility

Web Accessibility คือ เว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างปราศจากอุปสรรค เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ หรือ ผู้สูงอายุ แม้กระทั่ง ผู้พิการ ก็สามารถใช้งานได้ เช่น ผู้พิการทางสายตา และ ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น โดยอาศัยหลักการออกแบบที่เรียกว่า Universal Design (UD) ตามแนวทางการออกแบบที่เรียกว่า WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 

ประโยชน์ของ Web Accessibility

  • ช่วยทำให้ผู้ชมเว็บไซต์สามารถเข้าใจสาระที่สำคัญของเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน
  • เป็นการออกแบบตามหลักการของ Universal Design (UD)
  • ในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หากมีวีดีโอจะต้องกำหนดให้มีข้อความทดแทน
  • ในมาตรฐาน WCAG นั้น Audio Description เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องกำหนด
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพื่อสังคม ตระหนักความสำคัญต่อคนทุกกลุ่ม
  • ช่วยให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น
  • เพิ่มเรื่องของ SEO (Search Engine Optimization)
แนวทางการออกแบบเรียกว่า WCAG ซึ่งเป็นแนวทาง/มาตรฐานที่สร้างโดย W3C สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.w3c.org/wai

การตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นเป็น Web Accessibility หรือไม่

สามารถตรวจสอบได้โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานในด้านต่างๆ อาจจะต้องใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Screen Reader เป็นต้น
หรือเครื่องมือตรวจสอบ เช่น 
  • http://validator.w3.org  - สำหรับตรวจสอบโครงสร้างของ html (เป็นส่วนหนึ่ง ของ เกณฑ์ WCAG 2.0 ระดับ A)
  • http://achecker.ca - สำหรับการตรวจสอบ Web Accessibility (โดยความแม่นยำในการตีความจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ)
  • http://wave.webaim.com -  สำหรับการตรวจสอบ Web Accessibility (โดยความแม่นยำในการตีความจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ)
โดยข้อสังเกตุในการตรวจสอบด้วยเครื่องมือจะไม่ใช้คำว่า ผ่าน การตรวจสอบ แต่จะใช้คำว่า ไม่พบปัญหา ในการตรวจสอบ โดยย้ำว่าจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งานจริงๆ จึงจะยืนยันได้ว่า เว็บไซต์นั้น เป็น Web Accessibility ที่ได้ผ่านตามเกณฑ์ของ W3C จริงๆ 
Date: 
Tuesday, 2 July 2013