ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ เข้าถึงไม่ได้ (Not Accessible)
ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ เข้าถึงไม่ได้ (Not Accessible)
  • วาง Layout เว็บไซต์ด้วย Tag <TABLE>
  • ใช้การตกแต่งประกอบ เช่น <FONT>, <CENTER>, <B>, <U>, <I>เป็นต้น
  • ไม่ต้องกำหนด Doc Type ของเอกสาร
  • ไม่ต้องกำหนด Lang ของเอกสาร
  • กำหนด Title ของเว็บเพจ เป็น พวก Keyword หรือ อะไรที่หลายๆ เว็บไซต์ทำกัน
  • กำหนดสีสันตามต้องการ เอาให้เราว่าสวยก็ OK
  • CSS ก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้
  • บาง Tag เปิดแล้วก็ไม่ต้องปิดก็ได้ เพราะแสดงได้ผลเหมือนกัน
  • ใส่ตัวอักษรวิ่งบ้าง มีตัวอักษรกระพริบ บ้าง คนน่าจะชอบกัน