Content, Web Authoring และ Assistive Technology

Web Accessibility กับ พลัง 3 ผสาน เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันด้วย ICT

การทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) เว็บไซต์นั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบด้วยกัน ก็คือ

  1. ฝั่ง User ได้แก่ ความสามารถของ Browser, Media Players, Assistive Technology
  2. ฝั่ง Developer ได้แก่ เครื่องมือในการพัฒนา Authoring Tools, Evaluation Tools
  3. ฝั่ง Content ได้แก่ การทำให้ เนื้อหาเข้าถึงได้

ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยสิ่งที่เราทำได้เลย สำหรับคนที่ใช้เว็บไซต์ มี Blog หรือ ต้องสร้างเนื้อหา คือ การทำ Content ให้ Accessible ครับ ตามแนวทาง WCAG (Web Content Accessible Guidelines) ครับ