10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility

Tips : 10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility ตอนที่ 1/2

Web Accessibility ก็คือการทำเว็บให้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงได้ คือ เข้าใช้งานได้ โดยไม่มีอุปสรรค เป็นศาสตร์การออกแบบที่เป็นสากล หรือที่เรียกว่า Universal Design บางคนอาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยะสถาปัตย์ ขั้นตอนการทำเว็บไซต์...

หลักการของ WCAG 2.0

Tips : หลักการของ WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

หลักการของ WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) ประกอบด้วยหลักการทั้ง 4 หลักการ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เข้าถึงได้ คือ สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) สามารถใช้งานได้ (Operable) สามารถเข้าใจได้ (...

ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility

Tips : ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility

ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility เว็บที่เป็น “Web Accessibility” จะได้ประโยชน์ทำให้ทุกๆ คน เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ อย่างเท่าเทียมกัน

เข้าใจกับข้อความทดแทน (Alternate Text)

Tips : Text Alternative

Text Alternative เป็นข้อความที่จะทดแทน เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ ได้แก่ รูปภาพ กราฟ applet หรือ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหานั้น ๆ ไปเป็นข้อความได้ โดย ผู้พิการ จะสามารถใช้ข้อความนั้นร่วมกับ Assistive...

Web Accessibility เป็นการลดอุปสรรค ต่อการเข้าถึง

Tips : Web Accessibility เป็นการลดอุปสรรค ต่อการเข้าถึง

Web Accessibility เป็นการลดอุปสรรค ต่อการเข้าถึง จากสมการที่ว่า “ความบกพร่อง” + “อุปสรรค” = “ความพิการ” จะเห็นได้ว่า หากเรา ลด อุปสรรค ลงไป ความบกพร่อง ก็จะไม่เป็น ความพิการ ดังนั้น Web Accessibility...

เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0

Tips : เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0

เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0 WCAG 2.0 ได้กำหนดเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของเว็บไซต์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ A ,AA และ AAA

คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ? ผู้พิการทางสายตา จำนวนมากใช้ คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยโปแกรมช่วย ได้แก่ Screen Reader และ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง เพื่อใช้อ่าน/เข้าถึงเว็บไซต์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ครับ ดังนั้น...

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

Tips : แนวทาง WCAG 2.0

WCAG คืออะไร ? WCAG มาจากคำว่า Web Content Accessibility Guidelines ครับ หรือ แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ โดยการเข้าถึงได้ ทางด้านเนื้อหา ก็หมายถึง สามารถใช้งานเว็บไซต์ หากเปรียบ เว็บไซต์เป็นอาคาร WCAG...

Content, Web Authoring และ Assistive Technology

Tips : Web Accessibility กับ 3 ผสาน

Web Accessibility กับ พลัง 3 ผสาน เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันด้วย ICT การทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) เว็บไซต์นั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบด้วยกัน ก็คือ

Pages