10 ขั้นตอน การทำ Web Accessibility

Web Accessibility ก็คือการทำเว็บให้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงได้ คือ เข้าใช้งานได้ โดยไม่มีอุปสรรค เป็นศาสตร์การออกแบบที่เป็นสากล หรือที่เรียกว่า Universal Design บางคนอาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยะสถาปัตย์ ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ก็จะต้องมีการออกแบบและวางแผน ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน โดยมีขั้นตอนที่จะสรุปดังนี้

 1. วางแผนก่อนทำเว็บไซต์

  วางโครงสร้างของเว็บไซต์ sitemap ของเว็บไซต์ ไล่ลำดับความสำคัญ และการกำหนด Header (H1, H2, ..., H6)

 2. รูปภาพให้มีคำอธิบายรูปภาพ

  ต้องคำนึงว่าทุกๆ รูปภาพ คนตาบอด เข้าไม่ถึง จำเป็นจะต้องใส่คำอธิบาย เช่น <img src=“thaiwebaccessibility-logo.png” alt=“โลโก้ของ Thaiwebaccessibility”>

 3. บางเทคนิคไม่เหมาะกับเว็บในยุคปัจจุบัน

  หลีกเลี่ยงการใช้ Tag บางอย่างที่ไม่ได้สื่อความหมาย เช่น <b>, <i>, <u>, <marquee>เป็นต้น และเว็บที่เป็น XHTML หรือ eXtensible HyperText Markup Language นั้น จะต้อง ปิด Tag ให้เรียบร้อย ใช้ตัวอักษรตัวเล็กเท่านั้น ทั้ง ชื่อ Tag และ Element

 4. ใส่ใจในรายละเอียด

  ควรกำหนด Title, Meta Tag ให้สื่อความหมาย ในเว็บไม่ควรใช้ Title เดียวทั้งเว็บไซต์ เพราะคนจะไม่ทราบว่า หน้านี้เกี่ยวกับอะไร

 5. แยกระหว่าง “เนื้อหา” กับ “รูปแบบ”

  การทำเว็บไซต์ เพื่อให้เข้ากับหลักการข้อที่ 4 หรือ Robust นั้น จะต้องแยกระหว่าง เนื้อหา (Content) และ รูปแบบ (Format) ออกจากกัน ไม่นำเอารูปแบบไปจัดรวมกับเนื้อหา

Date: 
Friday, 1 January 2016